Психологічна діагностика

HRM-система «ПерсоналАктив» пропонує в якості інструмента діагностики професійно-значущих якостей (ПЗЯ) – професійні соціально-психологічні й психофізіологічні тестові методики, які відповідають високим стандартам якості та прогностичної ефективності:

  • Стимульний матеріал (запитання і завдання) усіх тестів доступні як російською, так і українською мовами.
  • Результати тестування обробляються з урахуванням гендерних та вікових відмінностей оптантів.
  • Звіт про результати тестування містить докладну та доступну інтерпретацію кількісних показників, що не вимагає додаткового розшифрування практичного психолога.
  • Надійність і валідність психологічних тестів, доступних у програмі, перевірялася після 2000 року.
  • Концепція науково-практичної роботи з розробки й адаптації сучасних технологій психодіагностики з використанням комп'ютерних тестових методик пройшла експертизу в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України (Експертний висновок № 612-01-09 від 8.11.2001 р.).
  • Тести, запропоновані у програмі, активно застосовуються й позитивно зарекомендували себе у комерційних і державних організаціях (відгуки):
    - Райффайзен Банк Аваль
    - Київський міський центр зайнятості стор 1, стор 2

Перелік психологічних тестів

1

Методика дослідження управлінських професійно-значущих якостей

Час проходження – орієнтовно 40 хвилин
Вік – 18-60 років

– психологічна тестова методика, яка використовується для професійного відбору й атестації керівників (менеджерів) середньої й вищої ланки комерційних і державних підприємств (організацій).
Тест призначений для експрес-діагностики рівня розвитку соціально-психологічних і інтелектуальних професійно-значущих якостей, що є основою управлінського потенціалу менеджера, без урахування професійних знань і вмінь у конкретних сферах виробничої й адміністративно-господарської діяльності.
Завдяки гнучкій системі оцінювання й інтерпретації отриманих результатів, методика дозволяє проводити рейтингове тестування для формування кадрового резерву як усередині окремого підприємства (організації), так і серед великих вибірок оптантів.
2

Методика дослідження мотивації досягнень

Час проходження – орієнтовно 30 хвилин
Вік – 18-60 років

– методика психологічної діагностики, застосовувана для вивчення структури мотиваційної сфери особистості й виявлення значущих факторів, які дозволяють виявляти ефективний стимулюючий вплив на працівника у процесі трудової діяльності.
Сфера застосування: розробка моделі ефективного управління мотивацією працівників в організації, формування кадрового резерву, проектування індивідуальної кар'єри, профвідбір, профконсультування. При проведенні організаційного консалтингу й кадрового аудита методика використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками.
3

Методика дослідження соціально-психологічних професійно-значимих факторів

Час проходження – орієнтовно 40 хвилин
Вік – 15-70 років

– універсальний багатофакторний опитувальник, що дозволяє відтворити психологічний профіль особистості на основі психометрично коректно вибудуваної системи експериментально обґрунтованих факторів.
Тест застосовується в якості самостійної тестової методики для визначення стабільних і ситуативних психологічних особливостей особистості з метою з'ясування її функціонально-психологічного стану й достовірного прогнозування поведінки людини у різних життєвих ситуаціях.
При проведенні комплексної психологічної діагностики, різних оціночних процедур кадрового менеджменту (профвідбір, атестація, оптимізація розташування персоналу), а також профконсультування тест використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (психологічні опитувальники, проективні методики, тести структури інтелекту, тести досягнень).
4

Методика дослідження професійних схильностей

Час проходження – орієнтовно 40 хвилин
Вік – 15-60 років

– профконсультаційна методика, що застосовується для розв’язання завдань кадрового менеджменту (профвідбір, атестація, оптимізація розташування персоналу), для виявлення й аналізу тенденцій формування професійних інтересів і цінностей у старшокласників і абітурієнтів, а також профконсультаційної роботи з людьми, які потребують професійної переорієнтації.
Тест застосовується в якості самостійної тестової методики для визначення особистісної мотивації до того чи іншого виду професійної діяльності. При проведенні профконсультаційної роботи й різних заходів кадрового менеджменту тест використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (психологічні тести, тести на структуру інтелекту, проективні методики).
Звіт про результати тестування дає цілісну характеристику того професійного середовища (широкий спектр професій різного рівня кваліфікації), до самореалізації в якому тяжіє оптант. Відповідно, крім майбутніх абітурієнтів вузів, тест також рекомендується тим, хто безпосередньо шукає роботу або вирішує проблему професійної переорієнтації.
5

Методика дослідження командних професійно-значущих якостей

Час проходження – орієнтовно 20 хвилин
Вік – 15-60 років

– методика психологічної діагностики, яка застосовується для вивчення природніх і другорядних командних ролей, до яких тяжіє оптант, а також ряду особистісних якостей, що характеризують специфіку його соціальної поведінки.
Ефективність використання методики у кадровому менеджменті обумовлена тим, що в процесі побудови команди неодмінно слід включати до неї людей, особистісні характеристики яких охоплюють діапазон якостей, необхідних для того, щоб усі командні ролі могли бути реалізовані. Повна рольова структура створює передумови для ефективної партнерської взаємодії, що забезпечує результати трудової діяльності, відповідні до інтересів організації.
При проведенні організаційного консалтингу й кадрового аудита (оптимізації розташування персоналу, перевірці групової згуртованості тощо) методика використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками.
6

Методика дослідження комунікативних установок

Час проходження – орієнтовно 20 хвилин
Вік – 15-60 років

– методика психологічної діагностики, яка застосовується для вивчення природніх і допоміжних комунікативних установок, а також ряду особистісних якостей, що частково характеризують рівень розвитку соціального інтелекту оптанта.
Виявлена за допомогою даної методики структура комунікативних установок оптанта, дозволяє судити про його соціальну й професійну адаптивність, рівень особистісної зрілості, ступені конфліктності, співвідношенні раціонального й емоційного, а також прогнозувати успішність у тих або інших видах професійної діяльності (особливо, менеджерських і соціальних напрямках).
Методика досліджує глибинні комунікативні установки людини, які перманентно проявляються у різних ситуаціях спілкування (як повсякденного, так і ділового) і є частиною поведінкових стереотипів. Таким чином, методика є психодіагностичним інструментом, застосування якого у батареї тестів ефективно як у рамках профвідбору, профорієнтації й індивідуального психологічного консультування, так і при розв’язанні завдань, пов’язаних з дослідженням групової взаємодії у професійних й інших колективах.
7

Методика дослідження IQ й інтелектуальних професійно-значущих якостей

Час проходження – орієнтовно 80 хвилин
Вік – 15-60 років

– тестова методика, яка використовується для визначення загального рівня розвитку й структури інтелекту.
Тест використовується як самодостатня тестова методика якщо є потреба у визначенні рівня розвитку й аналізу структури інтелекту, а також специфіки мислення оптанта (з висновками для вибору професійної діяльності й продовження навчання).
При проведенні різних оціночних процедур кадрового менеджменту (профвідбір, атестація, оптимізація розтошування персоналу), а також у процесі профконсультування тест використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (психологічні й профорієнтаційні тести, тести досягнень тощо).
На відміну від IQ-тестів, що отримали поширення, які визначають якийсь абстрактний рівень розвитку інтелекту на основі набору однотипних завдань, стимульний матеріал методики містить набір спеціалізованих субтестів (груп завдань), що дозволяють досліджувати всі основні елементи структури інтелекту (вербальний, математичний, техніко-конструктивний), а також специфіку мислення оптанта. Відповідно, дані, отримані за результатами проходження тесту оптантом, максимально інформативні й мають високу прикладну значущість для роботи практичного психолога як у сфері профорієнтації й профвідбору, так і у рамках загальної психодіагностики.
7.1

Методика дослідження рівня розвитку вербального інтелекту

Час проходження – орієнтовно 50 хвилин
Вік – 15-60 років

– тестова методика, яка використовується для визначення рівня розвитку вербального інтелекту.
Тест використовується якщо є потреба у визначенні здатності ефективно маніпулювати мовною інформацією. Даний потенціал може бути успішно реалізований у професіях, які вимагають творчого володіння мовою, вміння усно або письмово виражати думки й ідеї.
При проведенні оцінки профпридатності або комплексної профорієнтаційної діагностики тест використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (у тому числі, що аналізують структуру інтелекту).
7.2

Методика дослідження рівня розвитку математичного інтелекту

Час проходження – орієнтовно 20 хвилин
Вік – 15-60 років

– тестова методика, яка використовується для визначення рівня розвитку математичного інтелекту.
Тест використовується якщо є потреба у визначенні здатності до практичного математичного мислення, темпу умоглядного арифметичного аналізу, кмітливості, а також здатності до теоретичного математичного мислення й прогнозу, гнучкості й активності математичного інтелекту, здатності розуміти й розробляти складні математичні алгоритми, загального потенціалу розумового розвитку.
При проведенні оцінки профпридатності або комплексної профорієнтаційної діагностики тест використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (у тому числі, що аналізують структуру інтелекту).
7.3

Методика дослідження рівня розвитку техніко-конструктивного інтелекту

Час проходження – орієнтовно 20 хвилин
Вік – 15-60 років

– тестова методика, яка використовується для визначення рівня розвитку техніко-конструктивного інтелекту.
Тест використовується якщо є потреба у визначенні рівня розвитку наочно-просторового мислення, вміння умоглядно оперувати зображенням на площині, задатків конструктивних здібностей, а також об'ємного геометричного й просторового мислення, вміння умоглядно оперувати об'ємними зображеннями у тривимірному просторі, задатків техніко-конструктивних здібностей.
При проведенні оцінки профпридатності або комплексної профорієнтаційної діагностики тест використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (у тому числі, що аналізують структуру інтелекту).
7.4

Методика дослідження рівня розвитку оперативної пам'яті

Час проходження – орієнтовно 15 хвилин
Вік – 15-60 років

– тестова методика, яка використовується для визначення рівня розвитку оперативної пам'яті.
Тест використовується якщо є потреба у визначенні здатності утримувати в оперативній пам'яті значний обсяг інформації й здійснювати з нею необхідні маніпуляції, витривалості до інтелектуального навантаження й тривалості зосередження. При проведенні оцінки профпридатності або комплексної профорієнтаційної діагностики тест використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (у тому числі, що аналізують структуру інтелекту).
8

Методика дослідження обсягу, розподілу й стійкості уваги

Час проходження – 10 хвилин
Вік – 15-60 років

– тестова методика, дозволяє діагностувати обсяг, розподіл і стійкість уваги як професійно-значущі якості, які впливають на перспективи оволодіння тими або іншими професіями й спеціальностями, а також важливі для прогнозування результативності професійної діяльності, що вимагає регулярної й максимально ефективної роботи зі знаками (текстами, цифрами, кресленнями, схемами, шкалами вимірювальних приладів тощо).
При проведенні різних оціночних процедур кадрового менеджменту (профвідбір, атестація, оптимізація розташування персоналу), а також профорієнтаційного консультування методика використовується у батареї тестів поруч з іншими тестовими методиками (психологічні опитувальники, проективні методики, тести структури інтелекту, тести досягнень).

Увага! На адекватність результатів психологічного тестування можуть впливати ситуативні чинники. Зокрема, не рекомендується брати участь у психологічному тестуванні під час хвороби й у стані стресу або психологічного збудження.