Можливості

 • Бачення загальної картини організації бізнес-процесів у сфері управління персоналом
 • Впевненість у тім, що для ключових посадових позицій сформований резерв заміщення
 • Безперервний контроль й автоматичне оповіщення про «критичні ситуації» у HRM-системі

 • Організація оперативного управління підлеглими (планування робіт, облік робочого часу, заохочення і стягнення)
 • Формування ключових показників ефективності (KPІ) та проведення оцінки підлеглих за цими показниками
 • Економія часу й підвищення результативності при підборі персоналу
 • Створення з підлеглих єдиної ефективної команди
 • Індивідуальні плани розвитку та кар'єри
 • Налагодження ефективної комунікації зі службою персоналу
 • Розробка комплексних вимог до посадових позицій – «профіль посади»
 • Організація комплексної «оціночної сесії» для визначення рівня відповідності працівника «профілю посади»
 • Повністю автоматизований інтернет-рекрутмент на провідних сайтах підбору персоналу
 • Розробка індивідуальних планів розвитку для перспективних кадрів
 • Оптимізація програм стимулювання досягнень і підвищення лояльності персоналу до організації
 • Налагодження ефективної комунікації з лінійними менеджерами

Перелік функціональних можливостей

Управління організаційною структурою

 • Дає можливість візуалізувати й оптимізувати організаційну структуру (Організація / Підрозділ / Посада). Кількість паралельно підтримуваних організаційних структур не обмежена. Можлива розробка перспективної організаційної структури поряд з де-факто сформованою. При необхідності ведення декількох однотипних організаційних структур (наприклад, створення філіальної мережі), спочатку створена структура може «клонуватися».
 • У картці «Посада» (штатна одиниця) може бути сформований цілісний «профіль посади» (посадові вимоги), що містить у собі – посадові функції, професійно-значущі якості, компетенції та ключові показники ефективності (KPI).
 • Дозволяє в автоматичному режимі контролювати наявність вакантних посадових позицій у штатному розкладі будь-якої організації.
 • Дає можливість відобразити організаційну структуру як у вигляді штатного розкладу, так і у вигляді організаційної діаграми.
 • Дозволяє здійснювати дизайн проектних груп з візуалізацією вертикальних і горизонтальних зв'язків між структурними підрозділами та конкретними виконавцями.
 • Дає можливість ефективно взаємодіяти з «організаційним оточенням», виконуючи функції CRM-системи. Дозволяє вести базу підрядників з контактною інформацією й«історією взаємин.
 • Дозволяє вести облікові картки персон з фіксацією всієї історії взаємин людини з організацією – від первісного резюме здобувача до облікової картки співробітника.
 • Зручний «майстер» допомагає вести облік призначень - переміщень - звільнень персоналу. Є можливість контролювати проходження випробувального терміну новобранцями.
 • Дозволяє здійснювати прихований автоматичний аудит використання робочого часу персоналом на робочих місцях, обладнаних програмою.
 • Забезпечує можливість системної інтеграції з іншими управлінськими програмами.
 • Дає можливість автоматично генерувати статистику та звітність по організації.

Управління компетентністю персоналу

 • Дозволяє розробляти комплексні вимоги до посадових позицій – «посадові профілі» у розрізі вимог корпоративної культури, компетенцій і/або професійно-значущих якостей, умінь і навичок, а також ключових показників ефективності (KPI).
 • Дає можливість організувати єдину «оціночну сесію» для комплексної оцінки персони на предмет оцінки рівня відповідності «профілю посади». При цьому програма сама «пропонує» бажаний інструментарій оцінки, виходячи з вимог, які містяться у «профілі посади».
 • За результатами «оціночної сесії» автоматично формується оціночний аркуш, де приводяться до «єдиного знаменника» результати по всіх інструментах діагностики, і даються конкретні рекомендації.
 • Дає можливість скористатися Словником професійно-значущих якостей (ПЗЯ), первісно «зашитим» у програму, з можливістю його поповнення. У програмі також присутні діагностичні інструменти (тести), необхідних для оцінювання даних ПЗЯ.
 • Дає можливість скористатися Словником компетенцій, первісно «зашитим» у програму, а також його редагувати й поповнювати.
 • Дозволяє проводити структуроване інтерв'ю у комп'ютеризованій формі – оцінка відповідності запитів та очікувань здобувачів корпоративним стандартам організації (найважливішим аспектам організаційної і корпоративної культури).
 • Дає можливість автоматизувати проведення оцінки за компетенціями як у форматі Центра Оцінки, так і у форматі Оцінки 360 градусів й інтерв'ю за компетенціями.
 • Всі діагностичні інструменти, «зашиті» у програму, дозволяють проводити оцінювання локально та дистанційно (корпоративна мережа або інтернет) українською та російською мовами.
 • Дозволяє діагностувати менеджерський потенціал управлінців середньої і вищої ланок при оцінці здобувачів, а також формуванні кадрового резерву.
 • Дозволяє аналізувати індивідуально-мотиваційні особливості здобувачів і працівників для оптимізації програм стимулювання та підвищення лояльності персоналу до організації.
 • Дозволяє безпосередньо використати результати оцінки компетентності співробітників для формування їх компенсаційних пакетів.
 • Дає можливість автоматично генерувати статистику та звітність щодо всіх заходів (у тому числі, проведених планових атестацій персоналу), пов'язаних з оцінкою здобувачів і персоналу.

Управління підбором персоналу

 • Дозволяє контролювати потребу організації у персоналі, а також робити моніторинг вакантних посадових позицій.
 • Є можливість автоматизованої подачі заявок на підбір персоналу лінійними менеджерами.
 • Дозволяє вести базу актуальних вакансій (розробляти вимоги до претендентів, визначати канали пошуку, контролювати процес закриття вакансії, контролювати ефективність каналів і вартості закриття вакансії).
 • Надає можливість внутрішнього організаційного підбора на базі кадрового резерву.
 • Надає функцію інтернет-рекрутменту. Дозволяє автоматично взаємодіяти (розміщати вакансії, приймати резюме та здійснювати пошук резюме) з провідними сайтами підбору персоналу.
 • Дозволяє управляти базою резюме здобувачів зі зручним та ефективним пошуковим механізмом (контекстний пошук здійснюється у т.ч. по тексту резюме, наданого здобувачем).
 • Надає можливість автоматично формувати стандартні листи безпосередньо з програми, у тому числі, з використанням шаблонів листів для переписки зі здобувачами.
 • Дозволяє здійснювати планування й облік комунікацій зі здобувачами (наприклад, телефонних інтерв'ю); планувати співбесіди (очні інтерв'ю) зі здобувачами, фіксувати результати співбесід, що відбулися; планувати подальші дії щодо відібраних претендентів.
 • Дозволяє здійснювати очне й віддалене відбірне комп'ютеризоване тестування, у т.ч. проводити оцінку відповідності корпоративним стандартам організації. Є можливість планувати і проводити «оціночні сесії» як в очному, так й у дистанційному форматі (через інтернет).
 • Надає можливість рейтингового зіставлення результатів оцінки здобувачів для відбору найбільш підходящих кандидатів.
 • Дозволяє автоматизувати роботу з «внутрішніми замовниками» – від отримання заявки на вакансію до виходу співробітника на роботу; забезпечує процедурний контроль на всіх етапах аж до проходження випробувального терміну.
 • Дає можливість автоматично генерувати статистику та звітність по основних аспектах підбора персоналу (у тому числі, щодо ефективності роботи рекрутерів, за вартістю закриття вакансій і ефективністю різних каналів пошуку).

Управління кадровим резервом і розвитком персоналу

 • Дозволяє формувати кадровий резерв на основі аналізу компетенцій і/або професійно-значущих якостей співробітників у прив'язці до конкретних посадових позицій. Дозволяє контролювати строки перебування в кадровому резерві.
 • Дозволяє розробляти індивідуальні плани розвитку та кар'єри для учасників кадрового резерву.
 • Дозволяє контролювати реалізацію індивідуальних планів розвитку й кар'єри для учасників кадрового резерву як у розрізі реалізації програм навчання, так і у розрізі проміжних оцінок розвитку професійної й особистісної компетентності.
 • Дозволяє визначати потребу у навчанні персоналу на основі індивідуальних планів розвитку та кар'єри, запитів від лінійних менеджерів, а також вимог законодавства.
 • Дозволяє вести базу навчальних організацій, тренерів, курсів і програм з можливістю вибору оптимальних варіантів.
 • Дозволяє планувати навчання, складати та вести Навчальні плани – розклад занять.
 • Дозволяє планувати й управляти бюджетом навчання та розвитку персоналу.
 • Дозволяє управляти ресурсами (внутрішні тренери, аудиторії, видаткові матеріали тощо) для проведення навчання персоналу власними силами.
 • Дозволяє оцінювати ефективність навчання персоналу.
 • Дозволяє вести історію результатів навчання в розрізі окремих персон і груп.
 • Дозволяє інтегрувати у програму електронні навчальні курси (e-learnіng); надає можливість локального та дистанційного електронного навчання; забезпечує облік результатів навчання у програмі.
 • Дає можливість автоматично генерувати статистику та звітність щодо реалізованих заходів щодо навчання та розвитку персоналу, а також коштів, витрачених на їх проведення.

Управління ефективністю персоналу та компенсаціями

 • Дозволяє визначити ефективні нематеріальні форми стимулювання досягнень конкретних працівників на основі унікальних високо-прогностичних діагностичних інструментів.
 • Дозволяє у повністю автоматизованому режимі формувати ефективні команди виконавців (проектні групи) на основі унікальних високо-прогностичних діагностичних інструментів.
 • Дозволяє розробити цілісну збалансовану систему оплати праці у масштабах всієї організації на основі грейдів; розраховувати й автоматично коректувати планований фонд оплати праці по організації.
 • Дозволяє розробити систему грейдів на основі Словника посадових ознак.
 • Дозволяє управляти змінною частиною винагороди на основі оцінки за ключовими показниками ефективності (KPI).
 • Дає можливість автоматизованого управління KPІ лінійними менеджерами.
 • Дозволяє розробити компенсаційні пакети для всіх категорій персоналу з урахуванням базової ставки, змінної частини винагороди та бенефітів.
 • Дозволяє враховувати результати оцінки ключових показників ефективності (KPІ) при проведенні комплексної атестації персоналу.
 • Дозволяє управляти нарахуванням заробітної плати – розрахунок компенсацій за певний період часу.
 • Дає можливість автоматично генерувати статистику та звітність щодо всіх аспектів управління ефективністю персоналу та компенсаціями.

Кадрове діловодство

 • Дає можливість автоматичного формування штатного розкладу з урахуванням індивідуальних налагоджень.
 • Дає можливість зручного й ефективного ведення особистих справ співробітників.
 • Дозволяє швидко готовити будь-які Накази з шаблонів й далі посилатися на них при роботі з іншими програмними об'єктами.
 • Дозволяє готовити Трудові договори з контролем строків їх дії.
 • Зручний «майстер» допомагає вести облік призначень - переміщень - звільнень персоналу. Є можливість контролювати проходження випробувального терміну новобранцями.
 • Дає можливість планування й обліку відпусток і відряджень. Дозволяє вести облік відсутності, у т.ч. за лікарняним.
 • Дозволяє вести облік заохочень і стягнень, що накладають на співробітників.
 • Дозволяє вести табелі обліку робочого часу.
 • Дає можливість автоматично генерувати статистику та звітність щодо всіх процесів у рамках кадрового діловодства.

Допоміжні модулі

  («Система віддаленого контролю й оповіщення», «Електронні комунікації й документообіг», «Планувальник», «Управління проектами»)
 • Централізована система контролю й оповіщення про настання подій, що вимагають прийняття рішень/дії – контролює критично важливі HRM-процеси, а також настання станів, запланованих усередині системи.
 • Централізована система контролю й оповіщення дозволяє віддалено (e-maіl, sms) одержувати повідомлення про «критичні стани» усередині системи.
 • Централізована система контролю й оповіщення дозволяє віддалено (через веб-доступ) одержати розгорнуту інформацію про «критичні стани» всередині системи.
 • Дозволяє планувати та вести облік усіх комунікацій (електронна пошта, дзвінки, зустрічі) користувачів програми з можливістю простежити їх історію і взаємозв'язок.
 • Є централізоване сховище документів будь-яких форматів, а також убудований текстовий редактор (аналог MS Word) з можливістю ведення версій й архіву документів. Є можливість заборони копіювання й роздруківки конфіденційної інформації (наприклад, баз даних і внутрішніх регламентних документів).
 • Є багатофункціональний планувальник, що підтримує взаємодію з MS Outlook (експорт/імпорт даних), що дозволяє планувати індивідуальні завдання користувачів системи.
 • Дозволяє здійснювати управління завданнями – постановка та контроль виконання завдань підлеглими; у т.ч. планувати завдання з великою кількістю учасників і розподілених функцій усередині проектної групи.
 • Дозволяє в режимі «Розклад» відображати навчальні плани.
 • Дозволяє автоматизувати проектну діяльність – розробка проектів, строки, фінанси.
 • Дозволяє планувати й управляти багаторівневими проектами («мотрійками»).
 • Дозволяє контролювати процес реалізації та строки виконання проектів, а також своєчасність фінансових розрахунків і документообіг.